Có 2 kết quả:

吃奶的气力 chī nǎi de qì lì吃奶的氣力 chī nǎi de qì lì

1/2

Từ điển Trung-Anh

utmost effort

Từ điển Trung-Anh

utmost effort