Có 3 kết quả:

踟踌 chí chóu ㄔˊ ㄔㄡˊ踟躊 chí chóu ㄔˊ ㄔㄡˊ踟躕 chí chóu ㄔˊ ㄔㄡˊ

1/3

Từ điển phổ thông

dùng dằng, lần lữa