Có 2 kết quả:

馳龍科 chí lóng kē驰龙科 chí lóng kē

1/2

chí lóng kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dromaeosauridae (dinosaur family including velociraptor)

chí lóng kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dromaeosauridae (dinosaur family including velociraptor)