Có 2 kết quả:

馳名 chí míng驰名 chí míng

1/2

chí míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

famous

Một số bài thơ có sử dụng

chí míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

famous