Có 2 kết quả:

馳援 chí yuán驰援 chí yuán

1/2

chí yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to rush to the rescue

chí yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rush to the rescue