Có 2 kết quả:

恥毛 chǐ máo耻毛 chǐ máo

1/2

chǐ máo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pubic hair

chǐ máo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pubic hair