Có 1 kết quả:

彳亍 chì chù

1/1

chì chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) to walk slowly