Có 2 kết quả:

赤紅山椒鳥 chì hóng shān jiāo niǎo ㄔˋ ㄏㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄠˇ赤红山椒鸟 chì hóng shān jiāo niǎo ㄔˋ ㄏㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) scarlet minivet (Pericrocotus speciosus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) scarlet minivet (Pericrocotus speciosus)