Có 2 kết quả:

充满阳光 chōng mǎn yáng guāng充滿陽光 chōng mǎn yáng guāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

sun-drenched

Từ điển Trung-Anh

sun-drenched