Có 2 kết quả:

虫白蜡 chóng bái là蟲白蠟 chóng bái là

1/2

chóng bái là

giản thể

Từ điển Trung-Anh

white wax from Chinese white wax bug (Ericerus pela)

chóng bái là

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

white wax from Chinese white wax bug (Ericerus pela)