Có 1 kết quả:

重查 chóng chá ㄔㄨㄥˊ ㄔㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to investigate again
(2) to reopen a case