Có 2 kết quả:

重复性 chóng fù xìng ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ重覆性 chóng fù xìng ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

repetitive

Từ điển Trung-Anh

repetitive