Có 2 kết quả:

重复语境 chóng fù yǔ jìng ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ重複語境 chóng fù yǔ jìng ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

duplicate context

Từ điển Trung-Anh

duplicate context