Có 1 kết quả:

重婚罪 chóng hūn zuì ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄣ ㄗㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bigamy