Có 2 kết quả:

重見天日 chóng jiàn tiān rì ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄖˋ重见天日 chóng jiàn tiān rì ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄖˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to see the light again (idiom); delivered from oppression

Từ điển Trung-Anh

to see the light again (idiom); delivered from oppression