Có 2 kết quả:

重开 chóng kāi ㄔㄨㄥˊ ㄎㄞ重開 chóng kāi ㄔㄨㄥˊ ㄎㄞ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to reopen