Có 2 kết quả:

虫蜡 chóng là蟲蠟 chóng là

1/2

chóng là

giản thể

Từ điển Trung-Anh

white wax from Chinese white wax bug (Ericerus pela)

chóng là

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

white wax from Chinese white wax bug (Ericerus pela)