Có 2 kết quả:

虫蜡 chóng là ㄔㄨㄥˊ ㄌㄚˋ蟲蠟 chóng là ㄔㄨㄥˊ ㄌㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

white wax from Chinese white wax bug (Ericerus pela)

Từ điển Trung-Anh

white wax from Chinese white wax bug (Ericerus pela)