Có 2 kết quả:

重码词频 chóng mǎ cí pín重碼詞頻 chóng mǎ cí pín

1/2

Từ điển Trung-Anh

frequency of coincident codes

Từ điển Trung-Anh

frequency of coincident codes