Có 1 kết quả:

崇尚 chóng shàng ㄔㄨㄥˊ ㄕㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hold up (as an model)
(2) to hold in esteem
(3) to revere
(4) to advocate

Một số bài thơ có sử dụng