Có 2 kết quả:

重审 chóng shěn ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣˇ重審 chóng shěn ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to re-investigate
(2) to investigate and reconsider a judgment

Từ điển Trung-Anh

(1) to re-investigate
(2) to investigate and reconsider a judgment