Có 1 kết quả:

重述 chóng shù ㄔㄨㄥˊ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to repeat
(2) to restate
(3) to recapitulate