Có 2 kết quả:

重现 chóng xiàn ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ重現 chóng xiàn ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to reappear

Từ điển Trung-Anh

to reappear