Có 1 kết quả:

重新造林 chóng xīn zào lín

1/1

chóng xīn zào lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reforestation