Có 4 kết quả:

崇洋 chóng yáng重洋 chóng yáng重阳 chóng yáng重陽 chóng yáng

1/4

chóng yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to idolize foreign things

Từ điển phổ thông

tết Trùng Dương