Có 2 kết quả:

崇祯 chóng zhēn ㄔㄨㄥˊ ㄓㄣ崇禎 chóng zhēn ㄔㄨㄥˊ ㄓㄣ

1/2

Từ điển phổ thông

hoàng đế Sùng Trinh (hoàng đế cuối cùng đời nhà Minh của Trung Quốc)

Từ điển phổ thông

hoàng đế Sùng Trinh (hoàng đế cuối cùng đời nhà Minh của Trung Quốc)

Một số bài thơ có sử dụng