Có 2 kết quả:

虫蛀 chóng zhù蟲蛀 chóng zhù

1/2

chóng zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

damaged by moths or worms

chóng zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

damaged by moths or worms