Có 2 kết quả:

虫蛀 chóng zhù ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨˋ蟲蛀 chóng zhù ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

damaged by moths or worms

Từ điển Trung-Anh

damaged by moths or worms