Có 2 kết quả:

抽丝 chōu sī抽絲 chōu sī

1/2

chōu sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to spin silk

chōu sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to spin silk

Một số bài thơ có sử dụng