Có 2 kết quả:

綢緞 chóu duàn绸缎 chóu duàn

1/2

chóu duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) satin
(2) silk fabric

Một số bài thơ có sử dụng

chóu duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) satin
(2) silk fabric