Có 2 kết quả:

臭虫 chòu chóng ㄔㄡˋ ㄔㄨㄥˊ臭蟲 chòu chóng ㄔㄡˋ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) bedbug (Cimex lectularius)
(2) tick

Từ điển Trung-Anh

(1) bedbug (Cimex lectularius)
(2) tick