Có 2 kết quả:

初步設想 chū bù shè xiǎng初步设想 chū bù shè xiǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

tentative idea

Từ điển Trung-Anh

tentative idea