Có 2 kết quả:

出口調查 chū kǒu diào chá出口调查 chū kǒu diào chá

1/2

Từ điển Trung-Anh

exit poll

Từ điển Trung-Anh

exit poll