Có 2 kết quả:

出乱子 chū luàn zi出亂子 chū luàn zi

1/2

chū luàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go wrong
(2) to get into trouble

chū luàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go wrong
(2) to get into trouble