Có 2 kết quả:

出其不意,攻其不備 chū qí bù yì , gōng qí bù bèi出其不意,攻其不备 chū qí bù yì , gōng qí bù bèi

1/2

Từ điển Trung-Anh

to catch an enemy off guard with a surprise attack (idiom, from Sunzi's "The Art of War" 孫子兵法|孙子兵法[Sun1 zi3 Bing1 fa3])

Từ điển Trung-Anh

to catch an enemy off guard with a surprise attack (idiom, from Sunzi's "The Art of War" 孫子兵法|孙子兵法[Sun1 zi3 Bing1 fa3])