Có 1 kết quả:

除冰 chú bīng

1/1

chú bīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defrost
(2) to get rid of ice