Có 3 kết quả:

鋤草 chú cǎo锄草 chú cǎo除草 chú cǎo

1/3

chú cǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoe
(2) to weed

Một số bài thơ có sử dụng

chú cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoe
(2) to weed