Có 2 kết quả:

雏妓 chú jì ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ雛妓 chú jì ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

underage prostitute

Từ điển Trung-Anh

underage prostitute