Có 1 kết quả:

除去 chú qù

1/1

chú qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eliminate
(2) to remove
(3) except for
(4) apart from