Có 2 kết quả:

除湿器 chú shī qì除濕器 chú shī qì

1/2

chú shī qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dehumidifier

chú shī qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dehumidifier