Có 1 kết quả:

除沾染 chú zhān rǎn

1/1

chú zhān rǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

decontamination