Có 2 kết quả:

储备粮 chǔ bèi liáng儲備糧 chǔ bèi liáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

grain reserves

Từ điển Trung-Anh

grain reserves