Có 2 kết quả:

储气 chǔ qì儲氣 chǔ qì

1/2

chǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gas storage

chǔ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gas storage