Có 2 kết quả:

触控式萤幕 chù kòng shì yíng mù觸控式螢幕 chù kòng shì yíng mù

1/2

Từ điển Trung-Anh

touchscreen

Từ điển Trung-Anh

touchscreen