Có 2 kết quả:

畜栏 chù lán畜欄 chù lán

1/2

chù lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pen for livestock

chù lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pen for livestock