Có 2 kết quả:

触媒作用 chù méi zuò yòng觸媒作用 chù méi zuò yòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

catalysis

Từ điển Trung-Anh

catalysis