Có 2 kết quả:

触目 chù mù觸目 chù mù

1/2

chù mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eye-catching
(2) conspicuous
(3) obtrusive
(4) striking
(5) sticking out