Có 2 kết quả:

触手可及 chù shǒu kě jí觸手可及 chù shǒu kě jí

1/2

Từ điển Trung-Anh

within reach

Từ điển Trung-Anh

within reach