Có 2 kết quả:

穿凿 chuān záo穿鑿 chuān záo

1/2

chuān záo [chuān zòu]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bore a hole
(2) to give a forced interpretation