Có 2 kết quả:

穿凿 chuān zòu穿鑿 chuān zòu

1/2

chuān zòu [chuān záo]

giản thể

Từ điển phổ thông

làm liều mà không hiểu thấu nghĩa