Có 2 kết quả:

船到江心,补漏迟 chuán dào jiāng xīn , bǔ lòu chí船到江心,補漏遲 chuán dào jiāng xīn , bǔ lòu chí

1/2

Từ điển Trung-Anh

It's too late to plug the leak once ship is in the middle of the river. (idiom)

Từ điển Trung-Anh

It's too late to plug the leak once ship is in the middle of the river. (idiom)