Có 2 kết quả:

船到桥门自会直 chuán dào qiáo mén zì huì zhí ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄑㄧㄠˊ ㄇㄣˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓˊ船到橋門自會直 chuán dào qiáo mén zì huì zhí ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄑㄧㄠˊ ㄇㄣˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. when the ship arrives at the bridge we can deal with the problem
(2) no point in worrying about sth until it actually happens (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. when the ship arrives at the bridge we can deal with the problem
(2) no point in worrying about sth until it actually happens (idiom)